luật tổ chức tín dụng 2010

Luật tổ chức tín dụng 2010 có vai trò nhằm bảo đảm hoạt động của các tổ chức tín dụng trở nên lành mạnh, an toàn và có hiệu quả hơn, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, vậy luật tổ chức tín dụng năm 2010 có những điểm đổi mới gì so với luật các tổ chức tín dụng năm 1997? và các doanh nghiệp cho vay tín dụng cần lưu ý những gì tất cả sẽ có trong bài viết sau đây.

luật tổ chức tín dụng 2010

Những thay đổi mới trong luật tổ chức tín dụng 2010 

Luật Các tổ chức tín dụng đã được thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 19/06/2010 bởi Quốc hội khóa XII và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2011, thay thế Luật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 năm 1997 và Luật sửa đổi và bổ sung một số điều khoản trong Luật Các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11. Trong bộ luật mới này Quốc hội đã tiến thay thế và sửa đổi một số điều trong luật để phù hợp hơn với sự phát triển của đất nước.

Điều 1. Về phạm vi điều chỉnh 

Luật tổ chức tín dụng năm 2010 có sự thay đổi về các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng. Bởi vì hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh có nhiều điều kiện, trong đợt sửa đổi này những điều kiện để được hoạt động ngân hàng đều được sửa đổi chặt chẽ hơn và thông thường các tổ chức khác không phải là TCTD đều sẽ không đáp ứng được. Điều này đồng nghĩa với việc để được cấp phép hoạt động ngân hàng thì các tổ chức phải được thành lập như là một tổ chức tín dụng, những tổ chức có hoạt động ngân hàng đều phải được tổ chức lại dưới hình thức là một TCTD.

Phạm vi điều chỉnh của Luật đã được mở rộng từ chỗ chỉ điều chỉnh chủ yếu về hoạt động sang điều chỉnh về tổ chức quản lý và hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Điều 2. Về khái niệm cơ bản

Luật các TCTD năm 2010 đã thay đổi tiêu chí xác định một tổ chức là TCTD bằng việc thay đổi khái niệm “hoạt động ngân hàng”, bao gồm một trong ba hoạt động, nhận tiền gửi, cung ứng dịch vụ thanh toán và cấp tín dụng chứ không nhất thiết phải cùng lúc thực hiện cả ba hoạt động trên. Đồng thời luật cũng được đưa thêm một số thuật ngữ mới.

Điều 3. Thay đổi về nguyên tắc áp dụng luật

Luật các TCTD năm 2010 quy định cụ thể các đặc thù trong việc thành lập, tổ chức cũng như quản lý, hoạt động của TCTD. Tùy theo hình thức pháp lý của tổ chức tín dụng, các nội dung không được quy định trong Luật các TCTD sẽ được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật hợp tác xã.

Điều 4. Về hình thức tổ chức của một TCTD

Theo luật các TCTD các ngân hàng thương mại trong nước được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần (trừ ngân hàng thương mại nhà nước do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ). TCTD phi ngân hàng trong nước được thành lập, tổ chức dưới hình thức là các công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn. Các TCTD 100% vốn nước ngoài, TCTD liên doanh được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn. Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân được thành lập, tổ chức với hình thức của hợp tác xã, còn các tổ chức tài chính vi mô được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn.

luật tổ chức tín dụng 2010

Điều 5. Thay đổi về cấp giấy phép thành lập và hoạt động TCTD:

Các điều kiện cấp phép đối với từng loại hình TCTD đã được thay đổi theo hướng nâng cao các yêu cầu, tiêu chí về đảm bảo an toàn của từng TCT. Các điều kiện cấp phép được rà soát để đảm bảo việc gia nhập thị trường của các TCTD mới không ảnh hưởng đến sự an toàn của cả hệ thống TCTD, mà vừa tuân thủ các cam kết của Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Điều 6. Thay đổi về các vấn cần chấp thuận của NHNN

Trong luật các TCTD năm 2010 đã giảm bớt các nội dung cần phải được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước như chuyển nhượng cổ phần, hay thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, tổng giám đốc của một TCTD, các doanh nghiệp không cần phải thực hiện thủ tục chuẩn y điều lệ mà thay vào đó là đăng ký điều lệ. 

Điều 7. Về tổ chức và hoạt động quản trị, điều hành TCTD

Tổ chức, quản trị, điều hành các TCTD là nội dung có nhiều điểm mới nhất của Luật các TCTD năm 2010 với hơn 60 điều quy định về tổ chức, quản trị, điều hành TCTD. Các thay đổi về việc chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát và Tổng giám đốc (Giám đốc) của TCTD. Về thành viên độc lập của Hội đồng quản trị cũng như giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần.

Kết luận

Trên đây là một số thay đổi trong bộ luật tổ chức tín dụng 2010 mong rằng những thông tin trên giúp ích cho doanh nghiệp bạn trong quá trình hoạt động.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here